Velikost textu: AAA

Reklama

Starost jménem dědictví

Manželé Hálkovi v důchodovém věku mají už delší čas problém. Jejich jediný syn se doma objeví pouze párkrát do roka. Není to ale proto, aby se zeptal, jak se jim daří. Pravidelně v té době zmizí nějaké peníze, případně cennost. Hádají se s ním, prosí, domlouvají. Mají obavy, co všechno se může stát. Stále častěji si pohrávají s myšlenkou, že syna vydědí.

Závěť má přednost

Po smrti člověka (úředním jazykem zůstavitele) získávají jeho majetek dědicové. Dědictví je v Česku v kompetenci notářů. Vystupují jako tzv. soudní komisaři. Formálně vydává rozhodnutí v dědickém řízení soud, fakticky všechny úkony vyřizuje právě notář přidělený k případu podle rozvrhu práce. Dědické řízení je sice poněkud odlišné, avšak stále soudní řízení. A probíhá podle českého hesla: „co se vleče, neuteče“, které platí u většiny soudů u nás, proto počítejte i v tomto případě s dobou nejméně několika měsíců.
Dědicové nabývají své dědictví zpětně ke dni smrti zůstavitele. V mnoha rodinách však dochází k podobným problémům jako v případě manželů Hálkových. Jindy se zase mohou lidé rozhodnout, že neodkážou majetek příbuzným, ale třeba přátelům, kteří se o ně starali v době nemoci nebo v okamžicích, kdy prožívali mimořádně složitou životní situaci. Mají na to právo. Při rozhodování o tom, kdo nakonec majetek zůstavitele získá, má totiž vůle zemřelého jednoznačně přednost. Jedinou podmínkou je, že musí být uvedena v platné závěti. Pokud se rozhodnete, že závětí svěříte majetek někomu jinému než nejbližším příbuzným, zákon vaše rozhodnutí respektuje.

Jaká závěť platí?

Závěť je možné připravit třemi způsoby. Každý z nás si ji může sám sepsat a vlastní rukou podepsat. Dá se podepsat i za účasti dvou svědků, případně připravit formou notářského zápisu. Pokud nenapíšete závěť vlastní rukou, musíte ji alespoň vlastní rukou podepsat. Před dvěma svědky byste měli také prohlásit, že listina obsahuje vaši poslední vůli. Svědci se samozřejmě na závěť podepíší. Jako svědek musí závěť podepsat někdo nestranný. Jedině tak je platná.
Chvilka jako z filmu. Napjaté očekávání, právě se čte závěť! Někdo z dědiců je šťastný, jiný skřípe zuby. Vzápětí se začnou hádat, jestli je, nebo není závěť „milovaného příbuzného“ pravá. Pokud se chcete tahanicím vyhnout, doporučuji sepsat závěť u notáře. V ten okamžik se stává úřední listinou s presumpcí pravosti a správnosti. Nikdo už nemůže její pravost zpochybnit. Notáři si navíc vedou seznam závětí. Dědický soud je proto zjistí. Pokud vám závěť podepíší doma dva svědci a schováte ji na dno skříně nebo pod linoleum, závěť se najít nemusí. Občas se skutečně nenajde. Jindy ji, dříve než úřady, objeví „dědicové ze zákona“.
A vaše vůle se nenaplní. Dědici ze závěti, až na jedinou výjimku, mají totiž při dělení majetku přednost.

Výjimka pro dědice

V závěti zůstavitel ustanoví svého dědice. Může jít ale ve svém rozhodování ještě dál. Je možné určit, jaký podíl z dědictví dotyčný dostane. Kdo dům, kdo chatu, kdo starého papouška... Je možné vyjmenovat konkrétní věci nebo práva, která dědicům připadnou. Pokud podíly více dědiců v závěti určené nejsou, platí, že jsou pro všechny stejné. Máte možná ale úplně jiný nápad. Svou závětí klidně můžete zřídit nadaci nebo nadační fond. Nazvete ho svým jménem, po partnerovi, vašem oblíbeném místě. Je to na vás.
Můžete mít sebelépe vypracovanou závěť, ale platná vám moc nebude, pokud máte děti. Zákon je nekompromisní. Podle něho musí každý z nezletilých potomků zůstavitele dostat alespoň tolik, kolik činí jeho dědický podíl ze zákona. Pokud už je potomek plnoletý, náleží mu polovina podílu. Tito dědicové jsou totiž tzv. „neopominutelní“. A závěť, která tomuto zákonnému omezení odporuje? Je neplatná.
Závěť lze změnit nebo odvolat. Stejně platí, že novější závěť ruší tu starší. Závěť zrušíte tak, že jednoduše zničíte listinu, na níž je napsána. Další možností jak zabránit, aby dědil ten, kdo nechcete, je nezdárného potomka vydědit. Možná o ní už začínají uvažovat i manželé Hálkovi. Ne zrovna radostné, ale v mnoha případech účinné řešení.

Vydědit podle pravidel

Kdo se baví u filmů z angloamerického prostředí, kde synek zdědí otcovy miliony pouze tehdy, když se ožení 4. července na přestupný rok, má v našem právním prostředí smůlu. Těžko si můžete podobným způsobem se svými dědici „zašpásovat“. U nás jakékoli podmínky připojené k závěti právní následky nemají. Listinu o vydědění je možné sepsat stejným způsobem jako závěť. A pokud chcete, vydědění se může týkat i dětí vašeho dítěte.

Dědici ze zákona

Pokud se nerozhodnete pro vydědění, je dobré, abyste věděli, že vaši zákonní dědicové jsou rozděleni do tzv. dědických skupin. Naopak dědit po vás nemůže nikdo, kdo se proti vám, vašemu manželu, dětem nebo rodičům dopustil úmyslného trestného činu anebo zavrženíhodného jednání.
Zdědím tvoje dluhy!
Bohužel je to pravda. Mnoho rodin po smrti blízkého člověka šokovaně zjistí, že dotyčný měl dluhy. Jsou také předmětem dědictví. Dědí se aktiva i pasiva zůstavitele. Mezi aktiva patří movité i nemovité věci a práva. Předmětem dědictví jsou i akcie akciové společnosti nebo obchodní podíly společností. Zakládací listina obchodní společnosti může dědění vyloučit. Ani tak ale dědicové zkrátka nepřijdou. Náleží jim totiž tzv. „vypořádací podíl“. Tedy hodnota obchodního podílu v penězích.
Předmětem dědictví není např. pojistka. Nárok na její vyplacení mají osoby, v jejichž prospěch ji zůstavitel uzavřel. A dluhy? Dědic za ně skutečně odpovídá, včetně nákladů na pohřeb. Ale jen do výše ceny nabytého dědictví. Pokud má zůstavitel dva syny a ti po něm zdědí částku 100 000 Kč, je každý z nich povinen uhradit otcovu věřiteli maximálně tuto částku. A nezáleží na tom, že pohledávka věřitele byla třeba mnohonásobně vyšší.

Odmítnutí a dědictví dohodou

Své dědictví můžete odmítnout. Stačí poslat soudu vyjádření do jednoho měsíce od vyrozumění.
Více dědiců se mezi sebou vypořádá o dědictví dohodou. Nedohodnou-li se, potvrdí soud nabytí dědictví podle dědických podílů. Zkuste si představit, že zemře ženatý muž, jenž měl tři děti. Ke dni smrti vlastnil spolu s manželkou ve společném jmění dům, obchodní podíly v několika společnostech a finanční částku uloženou na termínovaném vkladu. Pro jednoduchost vyjděme z předpokladu, že nedošlo k vydědění, nebyla sepsána závěť, ani zrušeno společné jmění manželů. Za takové situace dědický soud nejprve vypořádá společné jmění manželů. Polovina majetku připadne manželce a druhá polovina se stane předmětem dědictví. Zákonnými dědici se v první skupině stávají manželka a tři děti. Každému připadne stejný dědický podíl. Pozůstalá manželka se tedy v souhrnu stává vlastníkem všech aktiv v poměru 5/8 a každé z dětí v poměru 1/8. Tento poměr platí u domu, obchodních podílů ve společnostech i u uložené finanční částky. V konečném rozhodnutí tak bude znít i verdikt dědického soudu.

Kdy lze vydědit I
a) pokud vám potomek v rozporu s dobrými mravy neposkytl potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech
b) neprojevuje o vás trvale opravdový zájem, který by projevovat měl
c) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku
d) trvale vede nezřízený život (jak však toto prokáže soud, je pro každého advokáta velkou záhadou)

Kdy lze vydědit II
1. Zůstavitelovy děti a manžel(ka) nebo registrovaný partner. Každý z nich přitom dědí stejným dílem. Nedědí-li některé dítě (například v případě jeho smrti), nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti.
2. Pokud nedědí děti, dědí ve druhé skupině manžel. Dále zůstavitelovi rodiče a ti, kdo nejméně po dobu jednoho roku před smrtí pečovali o společnou domácnost zůstavitele nebo na něho byli odkázáni výživou. Dědici této skupiny dědí stejným dílem, manžel má však vždy nárok nejméně na polovinu dědictví.
3. Ve třetí skupině stejným dílem dědí zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí o něho pečovali nebo na něj byli odkázáni výživou. Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědického podílu opět stejným dílem jeho děti.
4. Nedědí-li žádný dědic ve třetí skupině, ve čtvrté skupině dědí stejným dílem prarodiče zůstavitele a nedědí-li žádný z nich, dědí stejným dílem jejich děti.

 

Petr Mikysek, advokát
 

Peníze

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama